مسافران بهشت

میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

مسافرن بهشت

لبخندها و نگاه مهربانانه اش تصویر جاودانه ای است که در ذهن شاه نشینی ها به یادگار خواهد ماند؛ مهربانویی که پیشه اش مهربانی بود...

درگذشت مهربانو خدابس مکوندی همسر کاید شیرعلی صالحیپور غم بزرگی است که مال را در خود فرو برده است...برای بازماندگان صبر بر مصیبت و برای آن عزیز تازه سفر کرده بهشت را آرزومندیم...

گروه فرهنگی انجمن سبز شاه نشین