مکوند به چه معناست؟

 

مکوند به چه معناست؟           بیژن نیکوبخش(روستای پر بیکس)

درجلد چهارم فرهنگ مُعين در ستون «م» کلمه مَک«mak» به زوبين «ژوبين» دوسر تيز کوتاه معني شده که از زمان اشکانيان وارد ادوات و جنگ افزار هاي ارتش ايران گرديد. و براي اولين بار «سورنا» سردار اشکاني آن را در نبرد بر عليه کراسوس و فلانژ هاي رومي به کار برد.
در فرهنگ دهخدا صفحه 21386 به تمام فرهنگهاي موجود مراجعه و در مورد کلمه مَکmak اين چنين مي نويسد {مطرد} و آن نيزه کوتاه است که بدان صيد کنند(فرهنگ السامي في اسامي) به معني زوبين است و آن نيزه اي باشد کوچک که عربان مطرد خوانند("برهان قاطع) زوبين (فرهنگ رشيدي) زوبين که حــربه اي است بــراي جنــگ که عــربان مطرد گويند (" آنند راج) زوبين و نــيزه اي کــوچک است(" ناظم الاطبا) زوبين را گويند (فرهنگ جهانگيري).  
نور الدين ابن عبدالرحمان جامي (شاعر متولد خرگرد جام خراسان ولادت817 وفات 898)در يکي از اشعارش مَک را به کار برد.  بادا خليده چشم شوخت به زخم خار     وآن گاه سفته سينه به نوک مَک
و، واژه وند پسوندي است به معني (دارندگي) لذا معني  مَک وند (مکوند)  به معناي دارنده زوبين يا خداوند زوبين است . 
بارها از زبان بعضي افراد و يا در وبلاگ بعضي همتباران با اين پرسش مواجه گشته ام  که آيا اين موضوع که مي گويند طايفه مکوند از مکه به ايران آمده صحت دارد ؟؟  و وقتي بنده مي پرسيدم شما نشانه ای از غير ايراني بودن اين طايفه ديده ايد ؟ پاسخي جز سکوت نمي يافتم . به جز يکي دو مورد که گفته مي شد: شايد نام طايفه مکوند از اين رو مکوند است  که نشان دهنده موطن آنان يعني مکه مي باشد. در حالي که همان گونه که در بالا توضيح داده شد مَک يک کلمه کاملا فارسي است و ......
طبق مطالعات انجام شده درتاريخ و گذشته اين طايفه و همچنين مراجعه به اسناد و مدارک معتبرِ موجود، و بررسي دقيق و موشکافانه  فرهنگ، باورها، آئين و زبان آنان، هرگز نشانه اي از غير ايراني بودن نژاد اين طايفه به دست نيامد. در گويشي که مردمانان مکوند بدان تکلم مي کنند حتي يک واژه عربي وجود ندارد. و زبانشان همان زبان بختياري اصيلي است که سرشار است از کلمات زبان پهلوي قديم . و اين موضوع خود يک نشان بارز و برجسته از بي اساس بودن اين مدعا است .
ظاهرا اين مسئله بـــراي اوليـــن بار در سال 1921 در انجمن جغرافياي سلطنـــتي انگليــس توسط شخصي بنام سر آرنولد ويلسـون«sir Arnold Wilson» مطرح گرديد.  وي ادعا کرد مکوندي ها از قبايل عرب يمني بوده که بعد از فتح يمن توسط انوشيروان ساساني به ايران کوچانيده شده اند. اين ادعا متکي به هيچ نوع  سند ومدرکي نبود و لذا بلافاصله، از طرف انجمن جغرافياي سلطنتي بريتانيا رد و مورد پذيرش قرار نگرفت.