آخرین کدخدا

آخرین کدخدا...

جدیت در کلامش موج می زد ...غیرت و تعصب از نگاهش می بارید ...صدایش در مواجهه با پلشتی بلند بود... وقتی دید اهالی برای تردد به شهر و روستاهای اطراف با مشکل مواجه هستند و چشم به دست بیگانه دارند، غیرتش او را به تکاپو واداشت تا ماشینی تهیه کند و رفاه هم ولایتی هایش را تامین نماید ...ماشین کدخدا هر روز مسیر شاه نشین تا هفتکل را طی می کرد و وقتی خاک جاده در روستاهای مسیر بلند می شد مسافران با غرور به نگاه های نشسته در سایه ی" پیر" و "کافه" چشم دوخته و خوشحال از داشتن ماشین، به آسفالت هفتکل فکر می کردند ...

مرحوم کاید محمد حسن حاتمی بزرگمردی بود که ریشه در خانواده ای اصیل داشت ...نگاه و کلامش برادری بود و مرامش دوستی ... او آخرین کدخدای شاه نشین بود ...منصب را از پدرش کاید ابول دریافت کرده بود و او از عمویش مشهدی شاهین و ایشان نیز از بی بی خاتون و بی بی هم ازهمسرش کله ولی و...

کدخدا ها خود را وقف مردم می کردند و درب لامردونشان به روی همه باز بود ...در آن روزگاران ،بزرگان با سفره گستردن ، دستگیری از بستگان و نان دادن به رهگذران بزرگی خود را هویدا می کردند و کاید محمد حسن نیز این گونه بود ...روحش شاد و یادش گرامی باد .

#شهاب_داودی

#کدخدا

#شاه_نشینی_ها