ساخت جاده شاه نشین به هفتکل سرعت گرفت

 

    کار پروژه  جاده شاه نشین به هفتکل  ازسر گرفته  می شود.... شهاب داودی

همانگونه که پیشتر خبر داده بودیم یک میلیارد و ششصد میلیون ریال اعتبار به پروژه جاده عشایری شاه نشین به هفتکل اختصاص یافت که خوشبختانه پس از رایزنی انجمن سبز با امورعشایر شهرستان و استان و مساعدت دفتر فنی فرمانداری هفتکل پیمانکار فاز دوم این جاده نیز مشخص و ایشان نیز در حال تجهیز کارگاه می باشد .گفتنی است در فاز دوم قرار است بخشی از پل های مسیر ساخته شوند.امید است با سرو سامان گرفتن اقتصاد  کشور باقیمانده اعتبار این مسیر که مبلغی بیش از شش میلیارد ریال است نیز به این پروژه تزریق شود تا هر چه سریعتر این مسیر مهم ساخته و مورد بهره برداری مردم شاه نشین ، قاسم آقایی و عشایر قرار بگیرد.

گفتنی است اعتبار این پروژه که بهمن ماه سال نود و سه کلنگ آن به زمین زده شد هشت میلیارد و هفتصد میلیون ریال می باشد.

@ShahneshinNGO