پاسخ به شبه در مورد خاستگاه مکوند

پاسخی به شبه در مورد خاستگاه مکوند ...... نوشته شده توسط اکبر (مکوندی)
در مقاله ای که در همین تارنما با عنوان مکوند و دیگری خاستگاه مکوند منتشر شده دوستان و مخاطبان نظرات متفاوتی دادند لذا از دوستان محترم خواهشمندم علمی حرف بزنند. بخاطر یک تشابه اسمی مکوندی ها رو به دیگر اقوام ربط ندهید .همه ایلات و طوایف ایرانی متشکل از ایلات و تیر های مختلفی هستند. طایفه مکوند هم مثل بقیه طایفه ها متشکل از کنفدراسیونی از تیرهای مختلف هست که اکثر ریشه در لر بزرگ دارند.
دوستان.کلمه کاید و قائد در عربی به معنی رئیس است.ولی واژه کی در ایران باستان معنی رئیس و سرور بوده است.کیانی در واقع جمع کی است مثل کی کاوس ......اما کایدهای مکوندی در واقع کی ها بوده اند.در برخی منابع صفوی از قائدان شولستان و ممسنی نام برده شده است.به دلیل هم معنایی قائدان عربی با کیها/کایدهای/کیان فارسی به تدریج وا ژه فارسی کنار رفته است.مکوندیها در دوره صفوی از ایل جاوید ممسنی اطراف قلعه سفید جدا شده اند.هنوز طایفه وابستگان خوانین جاوید به نام مال کیی مشهورند.
ممسنی ها یک ایل باستانی بودن در سغد و پارتی خیلی از نویسندگان و تاریخدانان چون هرودوت و غیره از قومی به نام مماسن ها نام میبرند که جلوی اسکندر مقاومت کردند و راه را بر اسکندر بسته بودند از همان تاریخ به بعد ممسنی ها در فلات ایران پراکنده شدند گروهی به سیستان و بلوچستان و پاکستان رفتند و گروهی به شامات و سوریه امروزی .تا اینکه دوباره در قرن سوم هجری ممسنی ها همراه بختیاری ها از کردستان سوریه به وطن اصلی خود بازگشتند و از همان زمان ممسنی ها وارد استان فارس و کهگیلویه شدند و یکی از قدرتمند ترین ایلات ایران رو تشکیل میدادند تا اینکه متاسفانه در زمان نادر شاه افشار و صفویه در صدد تضعیف این ایل برآمدند و بیشتر  آنها را به جاهای مختلف کوچ و تبعید کردند.
گروهی از ممسنی ها که جمعیت زیادی بودند به سیستان و بلوچستان تبعید شدند و همچنان پسوند ممسنی دارند. گروه  زیادی هم به جنوب استان فارس و بوشهر تبعید شدند از جمله طایفه قائدان ممسنی با کائدان ممسنی به بوشهر و تنگستان و فراشبند و فیروزآباد و غیره رفتند. ریئس علی دلواری از طایفه قائدان ممسنی بود حتی نام فامیلی ممسنی داشت که به رئیس علی دلواری تغییر دادند.
و گروهها و طایفه های دیگری هم به خوزستان و بختیاری و کهگیلویه وارد شدند جهت نیرومند تر شدن ایلات بختیاری و کهگیلویه همچنان ردپاهایی از حضور ممسنی ها در بختیاری مشاهده میشود و با اسم ها و طایفه های زیادی چون شیخ و قائد و کائد و دشمن زیاری و ممسنی و ممبینی و جاوندی و جاوید و جاویدی و کیانی و غیره بر میخوریم.
جاوید نام یکی از طوایف ممسنی است  که  ردی  از آنها هم در  بختیاری مشاهده می شود . از جاوندهای بختیاری گرفته تا جاویدهای اطراف شوشتر یک سئوال برایم پیش آمد. آیا در مکوندی هم نام جاوید یا جاویدی وجود دارد یا نه ؟یا قائد جاویدی یا کائد جاویدی ؟  ممسنی ها خودشان را میراث دار رستم میدانند و   اعتقاد دارند رستم پهلوان هم از ممسنی برخاسته است .هنوز هم طایفه بنام رستم در ممسنی وجود دارد. رسم شاهنامه خوانی و غیره هم از طریق همین ممسنی ها به خوزستان و جاهای دیگر راه پیدا کرد.
در دوره صفویه ایلات افشار و ذوالقدر در فارس مستقر شدند و حکام فارس و کهگیلویه از طوایف ذوالقدر و افشار بودند.ممسنی ها با سلطه ترکان مخالفت کردند و نهایتا بین محمدخان ممسنی و شاه عباس جنگی درگرفت.محمدخان ممسنی با 18 هزار خانواده فارس را به مقصد سیستان و بلوچستان ترک کرد و هم اکنون 1 میلیون ممسنی با بیش از 144 طایفه در مناطق مرزی ایران،پاکستان و افغانستان ساکنند.برخی طوایف  ممسنی شامل:ممسنی، ممبینی و مکوندی و سنجابی هم ناچار به خوزستان و لرستان رفتند...
هدف از نوشتن این مطلب این بود که واقعا خیلی تعجب میکنم بعضی از برادران چطوری دارند ریشه خودشان را با تبر میزنند. حکومتهای فراعنه مصر منشاء آفریقایی دارند .فرعون ها و مصری های اصیل ریشه آفریقایی و تیره پوست دارند. تمام ایلات بختیاری و ممسنی و کهگیلویه از یک تبار هستند. شاهنامه خوانی  در خون همه مکوندی ها وجود دارد و ما  بیشتر از بقیه اقوام، فرهنگ  ایرانی رو حفظ کرده و به آن افتخار می کنیم .
"گفتنی است این مقاله طی چند نظر ذیل مطلب مکوند توسط کاربر محترمی با نام اکبر کار شده بود که مدیریت سایت با اجازه ایشان وکمی تغییر آنرا به صورت مقاله ای مستقل منتشر کرد"