امروز دوشنبه 7 آذر 1401 - Mon 11 28 2022

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

گذشته...

 

علی اصغر دهپور

دنياي اطراف ما، دنياي پر تلاطمي است که در آن بشر گرفتار بحرانهاي زيادي است که اين بحرانها همانند امواج خروشان ،  قايقهاي هدايت بشري را تهديد و ناخود آگاه به هر سويي مي کشاند . فلسفه حيات از آن زمان که نخستين حرکتهاي تکاملي بشر در ميان تاريکترين غارها آغاز گشت تا در ادامه راه پر خطر آينده جستار روشنگري باشد اين انديشه را هيچگاه فراموش نکرد که براي دستيابي به آنچه خداوند بشارت آدمي داده زندگي  مهمترين مشخصه ساختاري اين چهارچوب است که بر پايه اين پهارچوب مي توان آنچه را که در دنياي افکاري حتي محدود همان غارنشينان يافت مي شد ميتوان روشني داد.اما هيچگاه  کسي در هيچ دوره اي نتوانست يکي از سه حالتهاي زندگي که شامل گذشته ، حال، و آينده است را کمرنگ کند.

by Photos8.com

بي شک اکنون آنچه را که مي توانيم در همين لحظه احساس و لمس نماييم شامل تعريف دقيقي از حال مي شود و هرانچه را که ديروز در تعريف  حال مي گنجيد روشنگر گذشته است و تجربه ديگري در فرداها از تعريف حال بيانگر آينده است .زندگي هم چنان به پيش مي تازد و جريان زندگي  در مسير پر شتاب حرکت ،بي رحمانه مي رود و آنچنان که شايد در بسياري از مواقع فرصت زندگي کردن را نيز به همراهانش نمي دهد .اگر بخواهيم به زندگي و جريان آن به مانند يک رود نگاهخي داشته باشيم مي بينيم که نقطه شروع يک رود در يک نقطه خاصي مي باشد که هر آنچه بيشتر از مبدا خود دور مي شود گاهي سرعت بيشتري مي گيرد. وقتي مي بينيم رودي هر بيشتر به پيش مي رود گل و لاي بيشتري را به همراه خود مي برد و آلودگي افزونتري پيدا مي کند ، زندگي نيز مي تواند اينگونه باشد. البته ذکر اين نکته به اين معنا نيست که آينده تاريک و آلوده  است  بلکه روي سخن با گذشته مي باشد  هيچ گاه انگشت اشار ه برروي يک نقطه به معناي ناديده گرفتن نقاط ديگر نيست  و اينکه   اکنون ما حرکت پر شتاب زندگي براي بدست آوردن ثانيه

هاي آينده را به يک رود خانه تشبيه مي کينم که هر چه بيشتر به پيش مي راند آلودگي اش افزون تر مي شود آينده را تاريک تفسير کنيم بلکه بارها اين نکته را متذکر شده ايم که چشم اندازهاي روشن بشري در ديدن آينده بوده است و اين چنين بشر را حاکم آسمانها نيز نموده است ، اما مي خواهيم اين نکته را متذکر شويم که گذشته جزيي لاينفک و جدايي ناپذير زندگي آدمي است .هر آنچه   اکنون داريم از گذشته ماست و آينده ما نيز ثمره امروزمان مي باشد.به گذشته خود ايمان داشته باشيم حتي اگر تلخ و تاريک باشد .اين نکته را خدمت آندسته از عزيزاني که اکنون ما را متهم به نوستالژي بودن و کهنه پرستي مي کنند عرض نماييم :آدمي که گذشته خود را فراموش کند  ريشه خود را از دست مي دهد و در اين امواج پر خروش دچار پوچي و بي بند باري افکاري مي شود و مطمنا خلا هاي بزرگي را در زندگي  اوبوجود مي آورد و اين خلا ها موجب  سوالها و هيجانهاي بسياري براي او مي گردد که شايد حتي اگر صدها سال نيز عمر نمايد نمي تواند ساحلامني براي آنها پيدا نمايد. قبول داشته باشيم تمام انديشه هاي کنوني به نوعي مي تواند ايدئولوژي زندگي ما باشد نشات گرفته و ريشه دوانده درگذشته ها مي باشد به آنها ايمان داشته باشيم    ولي سعي نماييم ترميمشان  کنیم

 

 

محل کنونی شما