امروز دوشنبه 19 آذر 1397 - Mon 12 10 2018

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

به یاد بی بی طلا

  • مشاهده در قالب پی دی اف

به یاد بی بی طلا /‌یادمان‌‌‌‌ نرود... عینعلی صالحیپور...       سالیان‌‌‌درازی‌‌‌‌بودکه‌‌پیکاب‌مرحوم‌سید‌حیدر‌‌موسوی‌ساعت‌چهارونیم ‌‌بعدازظهر‌از‌هفتکل‌به‌‌ طرف‌آبلشکرحرکت‌می کرد واین ‌دیر‌حرکت ‌کردن‌  همیشه‌ برای‌ما‌شاه نشینی ها‌مشکلات‌‌‌‍‍‌ ‍‌مضاعفی‌داشت‌‌‌‍.کف‌پیکاب‌با صند‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍ لی های ‌چوبی ‌پراز‌بار و وسایلی‌بودکه مسافران‌ خریده‌  بودند ‌پیرمردان‌ روی ‌صندلها ‌بصورت‌چمباتمه ‌‌وجوانها‌ مثل‌ لباس ‌به‌چوب رختی ‌‌آویزان‌بودند پانزده‌ دقیقه ‌آسفالت ‌وسپس ‌جاده خاکی که تابستان با هر ترمز چنان خاکباران میشد که همدیگر را نمیدیدیم...  درزمستان ترکشهای گل لباس مسافران را تزیین می کرد ...پس از رسیدن به منطقه توله و پیاده شدن مسافران  پیرموسی ،چگاپرویز،گوداژدر،ترکاب وآبله ، پیکاب  به آبلشکرمیرسید... آبلشکروسطی با اینکه ازنظرخانواربعد از گوداژدر کمترین خانوار را داشت ولی بیشترمواقع  مسافران آن ازنظرتعداد هیچ تنا سبی با تعداد خانوارنداشت؛ تعدادی از مسافران پیکاب ،   جاده باریک دره ی آبلشکربه طرف روستا را با خستگی روزکه در هفتکل سرگردان بودند سلانه سلانه به طرف خانه ای درحرکت بودند که تدارک شام برای هشت نفرخانواده ی خود را دیده بود ..میهمانان ناخوانده در منزل شادروان ولی عسکرپور با خوشرویی پذیرایی می شدند...  و این خانواده ی مرحوم ولی عسکرپوربود که سالیان دراز باگشاده رویی تمام با آن کمبودهای روستا ازما شاه نشینی ها  پذیرایی می کردند و زحمات زیادی راتحمل کردند ...البته بیشتراین زحمات رامرحومه دی غلام(بی بی طلا مکوندی) متحمل شد ... روحشان شاد،یادشان گرامی....

محل کنونی شما