امروز دوشنبه 19 آذر 1397 - Mon 12 10 2018

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

نقش خاطره ها ؛ باد پسین

  • مشاهده در قالب پی دی اف

  باد پسین ....داود داودی ....

باد پسین که غروب از" شهر کهنه " می گذشت و طراوت و خنکی خود را از "اوژدون " قرض میگرفت و از سر "کفت " شروع به نوازش تمام مال میکرد، همواره نقشی از شاه نشین در ذهن من است ... چشمانتان را بسته و به پسین شاه نشین سری بزنید و تجسم کنید باد پسین و نوازش آن که در فضای مال خودش را مهمان میکرد و به تک تک خانه ها سر میزد... هم زمان با نوازش باد پسین ، گله های بی شمار گوسفند از چند جهت وارد آبادی می شدند و صدای " گُمب گمب "دُوبُرانی " که بعنوان حاکم مطلق گوسفندان جلوی گله رژه می رفتند و گوسفندانی که چاره ای جز پذیرش غرور این حاکمان خودکامه نداشتند... و چه زیبا بود واق واق سگ هایی که با آرامشی خاص همراه گله مسئولیت خود را به پایان رساندند و اکنون در پی سایه ای و آبی و تک نانی بودند ... باد پسین شاهد بود که هر گله ای راه خود را ادامه میداد تا به محل استراحت برسد... باد پسین هرچه به شب نزدیک تر میشد احساس جدایی بیشتری میکرد چون میدانست باید جای خودش را به باد چپ بدهد ... باد پسین می دید هیاهوی مال ، صدای گوسفندان، صدای بره ها و صدای چوپانانی که امانت را سالم آوردند ... دلش میخواست بماند و مال را بیشتر نوازش کند ولی باید رفت و مال را تا روز دیگر و وزش و نوازشی دیگر به حال خود رها کند....

@ShahneshinNGO

محل کنونی شما