امروز پنجشنبه 4 بهمن 1397 - Thu 01 24 2019

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

برای پهلوان محمد

  • مشاهده در قالب پی دی اف

برای  پهلوان محمد... شهاب داودی
محمد جان  ؛ درخت و درختانی که تو کاشتی و آبیاری کردی اکنون به بوستانی بزرگ تبدیل شده و پرندگان سرخوش از سایه سار شاخه های بلند و سبز در آن آرمیده و آوازه خوانی می کنند...محمد جان ؛تو که نبودی بهار رنگش را از دست داده بود اما سبزه های بوستان اوژدون به مدد آمده و بهار را رنگی دوباره بخشیدند ؛  رنگی که از تو به امانت گرفته و به اهالی پیشکش کردند...محمد جان؛ تا هنگامی که اوژدون سبز است نام تو نیز مانا خواهد بود ...ما مهربانیت را همچنان در یاد داریم و با خیره شدن به درختان بلند بوستان، قامت سرو گونه ی تو را تصور می کنیم ...یادت سبز...

محل کنونی شما