امروز پنجشنبه 4 بهمن 1397 - Thu 01 24 2019

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

فریاد بلند بختیاری

  • مشاهده در قالب پی دی اف
سردار اسعد افتخار بختیاری ...الیاس فرجی

تاریخ یک ملت را چه خوب یا چه بد عملکرد مردمان آن رقم میزنند ؛ مردمانی که در حساسترین برهه های زمانی بواسطه داشته ها و پیشینه تاریخی فرهنگی و گاه بواسطه نبوغ ذاتی مردان بزرگ تصمیماتی میگرفتند که یا جامعه خود را در سراشیب نابودی و شکست میکشاند یا راه بزرگی و افتخار را برای مردمانشان ترسیم میکردند . ایل بختیاری که از اصیل ترین ایلات ایرانی تبار است در طول تاریخ پرفراز و نشیب ایران سرمنشا بسیاری از تحولات بزرگ بوده است و اغراق نیست اگر بگوییم ایران باید به وجودش افتخار کند . ایل بختیاری که از ابتدا با سختی صخره ها و بلندای قله ها و استواری بلوطهای سرفراز و مهر سبزه و گل عجین بود و آموخته سخاوت بی دریغ طبیعت است، همیشه در لحظات حساس تاریخ با سخاوت همه داشته خود را فدای مجد و افتخار ایران بزرگ کرد . نزدیک به صد سال است که نام انقلاب مشروطه مزین و مفتخر به نام بختیاری ست . هنوز صدای پای اسبان تیزپا با قطارهای پرفشنگ افراشته بر قامت رعنای جوانان شجاع بختیاری به فرماندهی سردار حاج علیقلی خان اسعد بختیاری و بی بی مریم شیرزن بزرگ ایران زمین گوش تاریخ معاصر را کر کرده است . هنوز تاریخ ما داغدار خون جوانان جان برکف راه آزادی ایران زمین در انقلاب مشروطه است . هنوز نام سردار اسعد بختیاری چونان گهر تابناک بر تارک تمام مردانگیها در ایران میدرخشد و هنوز نام بختیاری مساوی با فتح دروازه های آزادگی و به زیرکشیدن جلال و جبروت استبداد و خودکامگی ست و هنوز نام بختیاری مترادف با شعور برتر ابتدای قرن بیستم و اوج روشن بینی و اندیشه مانا و هموارکننده راه ترقی و پیشرفت ایران است . وهنوز نام بزرگ سردار اسعد بسان نشان و افتخاری ماندگار بر قلب میلیونها زن و مرد و پیر و جوان بختیاری حکم میراند . جای بسی تعجب است که بجای چونان سرمه به چشمان کشیدن خاک پای ایل بختیاری عده ای آگاه یا غافل و یا مزورانه و مزدورانه به هر طریقی سعی در بر زمین زدن این ایل سرفراز دارند . بی شک از خود بیگانگی فرهنگی و میل به خودزنی تاریخی و بی توجهی به هویت و اصالت و خفیف انگاری بزرگان و اسطوره های ملی و عدم آگاهی و برداشت درست از ارزش معنوی داشته های تاریخی ملی مان باعث شده که فردی که جز در امور دین و مذهب هیچ اطلاعی از پیرامون خود ندارد به توهم دشمن انگاری بزرگان افتخار آمیزی چون سردار اسعد حکم به ظالم بودن آن بدهد . این را نمیتوان نا آگاهی دانست بلکه باید عناد خواند . ولی عناد ایشان با اسطوره یک ایل بزرگ و افتخار ملت ایران از روی آگاهی نبود . چرا که ایشان درک درستی از تاریخ ندارد و نمیداند که بها دادن به بزرگان یک ملت و ارج گزاردن به افتخار آفرینان یک جامعه هیج منافاتی با دین ندارد . توهم بی جا و بی منطق آن روحانی همراه با حسادت بر عذت و جاودانگی سردار علیقلی خان سردار اسعد بختیاری دست مایه عده ای ساده لوح سرسپرده نادانی شد و تیشه جهل خود را به ریشه سترگ درخت برافراشته تاریخمان زد . ایشان که به تاریخ پرافتخار و واقعی ملت پشت میکنند بجز اثبات جهل و بی سوادی خود و عدم قدرت درک هویت یک جامعه تا ابد رو در روی مردمی دانا هستند که با دندانهای بهم فشرده و رگ برآمده از غیرت از کیان ارزشهای تاریخی و نام بزرگان شورآفرین ایران زمین و ایل بختیاری پاسداری خواهند کرد...

محل کنونی شما