امروز پنجشنبه 4 بهمن 1397 - Thu 01 24 2019

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

زمستان هم بهارست

  • مشاهده در قالب پی دی اف

زمستان هم بهارست....شهاب داودی
زمستان است ؛ سرد  اما زیبا ..همه جا سبز و سبزه ها   اشک ریز شبنم صبح گاهان  و رقصان از باد پسین... به هر جا بنگری آبی روان است و چشمه ای جوشان ... قارچ ، سخاوت زمین است و آب برکت دره ها...خورشید مثل گذشته های دور مهربان شده  و به زمین اجازه نفس کشیدن می دهد و های زمین مه رقیق صبح گاهی است...زمستان است ؛ سرد اما پر برکت ... کنگرها در فکر روئیدنند و گل ها در حال جوانه زدن...میش ها چه فربه شده اند؟گرگها هم...مرغ ها شادی کنان  تیفه می کنند  و خروس ها  صدایشان رساتر شده ...سر هر سنگ سبزه ای روئیده و در دل هر کوه چشمه ای جاری ..توله  میهمان سفره هاست  و گندم زارها سبز سبز..زمستان است ؛ سرد  اما   بهار دل انگیز در  راهست ...

 

محل کنونی شما